Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die o.s.admin bvba, met maatschappelijke zetel te Kwakkelstraat 102, 2300 Turnhout, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer RPR Turnhout BE 0687 702 581, afsluit met haar klanten voor de levering van diensten.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, welke als niet bestaande beschouwd worden.

Domeinregistratie

Wat betreft domeinnamen verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van de instanties die er bevoegd voor zijn, zoals DNS vzw voor de be domeinen.

Offerte en overeenkomst

Een Offerte is 30 dagen geldig en prijzen zijn exclusief BTW. Gezien o.s.admin steeds in regie werkt, zijn offertes steeds prijsindicaties.

Wanneer o.s.admin bepaalde aanvullingen op de overeengekomen diensten en/of producten nodig acht, zal o.s.admin hierover steeds tijdig en duidelijk afstemmen en enkel bij goedkeuring van de klant overgaan tot uitvoering ervan.

Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een overeenkomst komt tot stand …

 • na ondertekening van een offerte of bevestiging ervan via mail.
 • op het ogenblik dat o.s.admin de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat, indien er geen offerte werd aangeboden.

Elke verbintenis die o.s.admin aangaat ten aanzien van de klant betreft een middelen- of inspanningsverbintenis.

Uitvoering

De uitvoeringstermijnen die o.s.admin opgeeft, zijn louter informatief. o.s.admin zal zich wel inspannen om de afgesproken diensten binnen deze termijn te leveren.

De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

Prijzen

o.s.admin zal enkel vaste prijzen opgeven wanneer het gaat om de jaarlijkse kost ivm hosting, wanneer het gaat om plugins/modules om de functionaliteit ervan uit te breiden of wanneer een thema wordt aangekocht. De kosten voor plugins/modules of themas kunnen éénmalig of jaarlijks zijn. Bij jaarlijkse kosten zoals de hosting worden ze op de vervaldatum stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

Alle overeengekomen prijzen zijn jaarlijks onderhevig aan prijswijzigingen.

Betalingsmodaliteiten

Bij ondertekening van de offerte, is een voorschot van 30% van de geschatte prijs voor het te presteren werk opeisbaar.

Vanaf het eerste moment in de ontwikkelfase zal de website toegankelijk zijn voor de klant, weliswaar via een tijdelijke url en password protected, en zijn de vaste kosten voor hosting en de nodige WordPress plugins onmiddellijk opeisbaar.

Er wordt per 15 dagen gefactureerd, ook als de website nog niet publiekelijk toegankelijk is.

De facturen zijn betaalbaar ten laatste 15 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur.

Facturen worden electronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Betwistingen, laattijdige of niet-betaling

 • Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de factuur kenbaar gemaakt te worden per aangetekend schrijven. In het andere geval aanvaardt de klant onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten.
 • Bij laattijdige betaling is een verwijlintrest aan de interestvoet van 1% per maand verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 • Bij niet-betaling van de factuur na een derde herinnering, is o.s.admin gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Rechten en plichten o.s.admin

o.s.admin heeft het recht …

 • ook diensten te leveren aan concurrenten van de klant.
 • de voor de klant ontwikkelde website op te nemen in het referentieportfolio van o.s.admin (website, reclame en mailings).
 • om een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website.
 • om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij o.s.admin steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal aangeven.

o.s.admin verplicht zich er toe …

 • de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • zich in te spannen om de overeenkomst uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn.
 • steeds tijdig en duidelijk af te stemmen wanneer zij bepaalde aanvullingen op de overeengekomen diensten en/of producten nodig acht en enkel bij goedkeuring van de klant over te gaan tot uitvoering ervan.
 • bugs in de software “as soon as possible” op te lossen …
  • Wanneer het gaat om een bug in een software plugin waarvoor betaald werd, zal hiervoor contact opgenomen worden met de desbetreffende auteur van de code. Bij de keuze van software plugins zal o.s.admin dus ook steeds rekening houden met het level van support en de snelheid van respons welke deze partijen bieden. De kosten hieraan verbonden worden niet doorgerekend.
  • WordPress zelf en alle gratis plugins zijn open source software, bijgevolg kunnen de kosten hieraan verbonden doorgerekend worden naar de klant.

Rechten en plichten klant

De klant verplicht zich er toe …

 • dat alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan o.s.admin worden verstrekt.
 • zich te weerhouden van …
  • illegale software uitbreidingen.
  • illegale of vulgaire, racistische, haatdragende of discriminerende inhoud.
  • het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.
  • het verzenden van spam via de website.

Hosting

De hosting van o.s.admin voorziet in …

 • dagelijkse backups
 • software updates van WP zelf
 • WP security (malware monitoring)
 • WP performance (caching op server niveau)

Wat betreft de hosting verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van de gekozen hosting service.

De hosting van een website zal onmiddellijk stop gezet worden bij …

 • illegale software uitbreidingen.
 • illegale of vulgaire, racistische, haatdragende of discriminerende inhoud.
 • het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.
 • het verzenden van spam via de website.
 • niet betaling van de factuur na de derde herinnering.

Privacy policy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid

o.s.admin is niet aansprakelijk voor …

 • het niet kunnen uitvoeren van haar verbintenissen bij overmacht.
 • het later uitvoeren van haar verbintenissen dan voorzien.
 • de inhoud van de website.
 • schade (indirect of direct) …
  • door onjuiste gegevens in de website.
  • door het tijdelijk disfunctioneren van de software.
  • door een tijdelijke onbereikbaarheid van de site door …
   • bugs in de software.
   • het tijdelijk disfunctioneren van de host service.
   • ten gevolge van storingen in het internet of andere providers.
   • uitval van elektriciteit.
   • hacking.
  • door links naar sites beheerd door derden.
  • door (kortstondig) verkeerdelijk plaatsen van berichten op sociale media.
  • … waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.

De klant vrijwaart o.s.admin voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

De klant heeft in geen enkel geval recht op een financiële compensatie.

Eigendomsbepaling

De klant is ten allen tijde eigenaar van de ontwikkelde website (zowel van de software als inhoud). Let wel; de software is uiteraard gebonden aan open source licenties.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (zoals de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie, …) in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door o.s.admin ontwikkelde sites.

Indien de klant een domeinnaam bestelt via o.s.admin, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. o.s.admin staat in voor het beheer ervan voor onbepaalde duur.

Klachten en geschillen

Wanneer de klant niet tevreden is over de geleverde diensten en/of producten, dient alle communicatie hierrond via email te gebeuren. Wanneer de klacht resulteert in het willen beëindigen van de overeenkomst, moet dit via aangetekend schrijven gecommuniceerd worden.

Beide partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Beide partijeen aanvaarden dat elektronische communicatie een bewijsmiddel is.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Opschorting en opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde per aangetekend schrijven opschorten of opzeggen.

Voorts is de klant alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, ook als de website nog niet afgewerkt is of publiekelijk toegankelijk is. Jaarlijkse verlenging van hosting, softwarelicenties en domeinnaamregistraties worden uiteraard ook doorgerekend wanneer o.s.admin hiervoor nog kosten maakte.

Een overdracht van de website is pas mogelijk bij het volledig betalen van alle openstaande facturen, alsook de bijkomende kosten die een overdracht met zich meebrengt.

Scroll to Top