Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

  1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds OSadmin en anderzijds de Klant, en zijn van toepassing op elk aanbod van OSadmin of elke overeenkomst tussen OSadmin en de Klant die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op diensten die OSadmin voor de Klant levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ondersteuning bij de implementatie van Odoo bij de Klant op het gebied van hosting, configuratie, opleiding, support, advies en programmatie (“Diensten”).

   De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Klant of door de aanvang van de uitvoering van de Diensten door OSadmin. De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.
  2. De Overeenkomst heeft tevens voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van OSadmin.

   OSadmin behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf kennisgeving aan de Klant.
 2. Uitvoering van de Diensten

  1. Algemeen

   1. OSadmin handelt naar best vermogen bij het verstrekken en uitvoeren van Diensten. Alle handelingen van OSadmin worden als middelenverbintenissen beschouwd.

    Indien er termijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van OSadmin geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen door OSadmin kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst. In geval van niet-levering van Diensten door OSadmin worden de eventueel door de Klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
   2. De Klant verbindt er zich toe alle noodzakelijke documentatie en inlichtingen aan OSadmin te bezorgen, alsook de nodige toestemmingen te hebben verkregen, teneinde OSadmin toe te laten haar Diensten correct en tijdig uit te voeren. Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatie en mededelingen.

    OSadmin is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekige informatie verstrekt door de Klant voor de uitvoering van Diensten, dan wel het gebrek aan toestemmingen.
   3. Zowel OSadmin als de Klant zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
   4. De Klant verbindt zich ertoe de Diensten te goeder trouw te gebruiken en geen schending te begaan van de openbare orde en goede zeden.

    In geen enkel geval zal de Klant de Diensten gebruiken voor de volgende doeleinden:
    1. Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken, illegale software uitbreidingen of andere praktijken die OSadmin of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingdiensten van OSadmin;
    2. Gebruik met het oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke;
    3. Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten;
    4. Gebruik met het oog op het verspreiden van vulgaire, racistische, haatdragende of discriminerende inhoud;
    5. Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid;
    6. Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden;

    Deze opsomming is geenszins limitatief. OSadmin behoudt zich het recht voor om haar Diensten op te schorten of te onderbreken met onmiddellijke ingang en zonder dat zij een tegenprestatie verschuldigd is in zoverre een inbreuk op de bepalingen van dit artikel wordt gepleegd.
  2. Extra modules

   1. Extra modules die niet ontwikkeld zijn door Odoo, zijn kosteloos (vb. OCA modules) dan wel betalend (éénmalig per Odoo versie).
   2. OSadmin kan bij de aankoop van de extra modules niet aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek aan kwaliteit. Eventuele aanpassingen van de code door OSadmin of overige diensten, gebeuren aan uurtarief.
  3. Domeinnamen

   1. Bij de aankoop van een domeinnaam verklaart de Klant zich akkoord met de algemene voorwaarden van de verantwoordelijke voor de registratie (ter illustratie: bij de aankoop van de .be-extensie verklaart de Klant zich akkoord met de algemene voorwaarden van DNS Belgium).
  4. Hosting

   1. De Klant erkent en aanvaardt dat OSadmin voor de hostingdiensten, beroep doet op een externe dienstverlener of onderaannemer (hosting provider) en verklaart zich akkoord met diens algemene voorwaarden.
 3. Vergoeding, facturatie en betaling

  1. De begroting voor de kosten en vergoedingen verbonden aan de Diensten, geschiedt op basis van uurtarief op het ogenblik van de dienstverlening. De Diensten worden afgerekend zoals bepaald in de Overeenkomst en onafhankelijk van de werkzaamheden van derden.

   Een inschatting van de prijzen kan nooit als een vaste prijsopgave beschouwd worden.

   OSadmin heeft tevens het recht om voor de aanvang of tijdens de Diensten een provisie aan te rekenen op de kosten en vergoedingen.
  2. Alle facturen van OSadmin zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (i) een interest gelijk aan 1% per maand van niet-betaling, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van €35.

   Dit geldt onverminderd het recht van OSadmin om een hogere (schade)vergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.
  3. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar. De Klant is niet gerechtigd facturen van OSadmin te compenseren met eigen facturen.
 4. Klachten en aansprakelijkheid

  1. Klachten betreffende de Diensten of facturen dienen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven en met vermelding van de redenen van het protest aan OSadmin te worden gemeld. De Klant kan de Diensten die OSadmin levert, volgen via het Klantenportaal waartoe OSadmin de Klant toegang verschaft.

   Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan OSadmin niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en worden de facturen geacht te zijn aanvaard. In elk geval, verjaart iedere vordering ten aanzien van OSadmin met betrekking tot de Diensten na één jaar na ontvangst van de factuur voor de geleverde Diensten.
  2. OSadmin is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten. In geen geval is OSadmin aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder onder meer tijdverlies, verlies van klanten, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, schade aan materiaal of software van derden, dataverlies, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens – deze laatste twee echter onder voorbehoud van bepalingen inzake aansprakelijkheid in de GDPR – of enige andere vorm van economische schade.
  3. De Klant verbindt er zich toe OSadmin integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van een derde die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Overeenkomst en de Diensten door OSadmin voor de Klant uitgevoerd.
  4. OSadmin is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade, die zou voortvloeien uit: (i) eventuele storingen, fouten, bugs, onderbrekingen, virussen of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de (computer)systemen van de Klant; (ii) (de inhoud van) de (persoons)gegevens of informatie die via de Diensten worden bewaard of uitgewisseld, onverminderd de geldende privacyregelgeving en de tussen partijen afgesloten verwerkersovereenkomst; en (iii) onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat OSadmin enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.
  5. Onder alle omstandigheden dient de Klant na de vaststelling van eventuele schade OSadmin onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens OSadmin. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten zodat OSadmin adequaat kan reageren. Alleszins verliest de Klant elk (vorderings)recht lastens OSadmin indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan OSadmin te bezorgen.
 5. Contractuele tekortkomingen

  1. In geval van niet-nakoming door de Klant van één of meer van haar contractuele verbintenissen, waaronder haar betalingsverplichtingen of het bezorgen van de nodige documentatie en informatie, zal OSadmin de Klant per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien Klant na tien (10) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft haar contractuele verbintenissen na te komen, heeft OSadmin het recht om
   1. elke verdere prestatie onder de Overeenkomst, inclusief de hosting, op te schorten totdat de Klant haar contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen; of
   2. de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Klant ongeacht of de openstaande factuur betrekking heeft op uitvoering van een onderdeel van de Overeenkomst.

   In voorkomend geval is OSadmin op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant of haar klanten zouden lijden ten gevolge van voormelde opschorting of beëindiging.
 6. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, berusten de intellectuele eigendomsrechten van alle creaties die OSadmin in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt en /of ontwikkelt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, programmatuur, documentatie en codes, uitsluitend bij OSadmin.

   De levering van Diensten aan de Klant strekt niet tot enige overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. De Klant beschikt over een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Diensten en de creaties die door OSadmin worden geleverd, waaronder de codes die zij ontwikkelt. Bij het gebruik houdt de Klant zich aan de voorwaarden zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.
  2. Het is verboden om de creaties van OSadmin, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanwege OSadmin, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te distribueren, of te wijzigen of daar op enige andere wijze misbruik van te maken.
  3. De Klant erkent en aanvaardt dat OSadmin voor de uitvoering van Diensten gebruik maakt of kan maken van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.
 7. Beëindiging van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst kan steeds zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (i) bij gezamenlijk akkoord van beide partijen; en (ii) in gevolge van een ernstige wanprestatie van één der partijen. Het gebrek aan (tijdige) betaling wordt in het kader van dit artikel als een ernstige wanprestatie beschouwd.
 8. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Op de verwerking van persoonsgegevens door OSadmin in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten is de geldende privacyregelgeving van toepassing. In de zin van voormelde privacyregelgeving is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke en derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. OSadmin is enkel verwerker in de zin van voormelde privacyregelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van Opdrachtgever.
  2. De Klant en OSadmin verklaren de privacyregelgeving na te leven. De Klant zal OSadmin integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in dit verband.
 9. Toepasselijk recht en jurisdictie

  1. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige Overeenkomst, leidt niet tot de nietigheid van de gehele Overeenkomst.
  2. De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.

Laatste update op 08-06-2022.