Bij ondertekening van de offerte, is een voorschot van 30% van de geschatte prijs voor het te presteren werk opeisbaar.

Vanaf het eerste moment in de ontwikkelfase zal de website toegankelijk zijn voor de klant, weliswaar via een tijdelijke url en password protected, en zijn de vaste kosten voor managed hosting en de nodige WordPress plugins onmiddellijk opeisbaar.

Er wordt per 15 dagen gefactureerd, ook als de website nog niet publiekelijk toegankelijk is.

De facturen zijn betaalbaar ten laatste 15 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur.

Facturen worden electronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Betwistingen, laattijdige of niet-betaling

  • Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de factuur kenbaar gemaakt te worden per aangetekend schrijven. In het andere geval aanvaardt de klant onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten.
  • Bij laattijdige betaling is een verwijlintrest aan de interestvoet van 1% per maand verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  • Bij niet-betaling van de factuur na een derde herinnering, is o.s.admin gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
Scroll to Top