Wanneer de klant niet tevreden is over de geleverde diensten en/of producten, dient alle communicatie hierrond via email te gebeuren. Wanneer de klacht resulteert in het willen beëindigen van de overeenkomst, moet dit via aangetekend schrijven gecommuniceerd worden.

Beide partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Beide partijeen aanvaarden dat elektronische communicatie een bewijsmiddel is.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Scroll to Top